شماره‌های پیشین نشریه

درباره نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان  (خوراسگان)

مدیر مسؤول: دکتر سید رحمان مرتضوی

سردبیر: دکتر مهدی دهباشی

مدیر داخلی: دکتر مهدی محمدخانی

ناشر: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

نشانی: اصفهان، خیابان جی، سه‌راه کارخانۀ قند، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تلفن: 35002513-031  نمابر: 35354060 صندوق پستی 158ـ 81595

 

 

اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه ، کمک به ارتقاء و بهبود مطالعات و پژوهش­های دانشگاهی در حوزه مبانی حکمی فلسفی هنر ایرانی است؛ حوزه ای که به رغم اهمیت بالایی که دارد تا کنون از در اختیار داشتن نشریه ای مستقل محروم بوده است . برخی از اهداف نشریه حاضر بدین قرار است :

  1. مطالعه در ماهیت و چیستی قلمرو حکمت و فلسفه هنر ایرانی
  2. معرفی رویکردهای جدید در حکمت و فلسفه هنر ایرانی
  3. نقد و بررسی دیدگاه‌ها و نظریه‌های مطرح در حوزه‌ی حکمت و فلسفه هنر ایرانی
  4. برررسی تاریخ حکمت و فلسفه هنر ایرانی در ایران و جهان
  5. پرداختن به مطالعات تطبیقی در حوزه حکمت و فلسفه هنر ایرانی
  6. مطالعه مبانی عرفانی هنر ایرانی